หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พักทัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 
 

HOT NEWS
... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน
“พักทันเป็นตำบลที่น่าอยู่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
นายสายชล ฉิมพาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
 
 
พันธกิจ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพักทันมีภารกิจที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และภารกิจเพื่อรองรับ
นโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น นโยบายเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงนโยบายการปฏิรูประบบราชการ
และภารกิจอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้วางแผนและกำหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และเพื่อให้การพัฒนาภายในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน มุ่งสู่ความเป็น
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็นควรกำหนดพันธกิจการพัฒนาภายในเขตปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน ดังนี้
 
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน และสนับสนุนการเครือข่ายการประกอบอาชีพของ ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้
 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขป้องกันสุขภาพชุมชน การกีฬา
 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ด้านการจัดสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์อย่างเสมอภาค
 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดระเบียบชุมชน
 
ด้านการส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
ด้านการบริหารจัดการด้านการเกษตร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรีฯ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงในทุกระดับ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาคนให้มีความรู้
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาพื้นที่สีเขียวเชิงอนุรักษ์เพื่อการจัดการทรัพยากรฯ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

พัฒนาพื้นที่สีเขียวเชิงอนุรักษ์เพื่อการจัดการทรัพยากรฯ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10

วางท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างสะพาน

ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้า

ขุดลอกคู คลอง ส่งน้ำ ทิ้งน้ำเพื่อการระบายน้ำ

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมขยายระบบประปา

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

การบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาระบบบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และชุมชน

การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมด้านอาคารสถานที่ ฯลฯ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ : 036-815-038 โทรสาร : 036-815-038
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
จำนวนผู้เข้าชม 1,003,568 เริ่มนับ 21 ก.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10