หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 
 

HOT NEWS
... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน
“พักทันเป็นตำบลที่น่าอยู่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
นายสายชล ฉิมพาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
 
 
พันธกิจ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพักทันมีภารกิจที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และภารกิจเพื่อรองรับ
นโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น นโยบายเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงนโยบายการปฏิรูประบบราชการ
และภารกิจอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้วางแผนและกำหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และเพื่อให้การพัฒนาภายในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน มุ่งสู่ความเป็น
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็นควรกำหนดพันธกิจการพัฒนาภายในเขตปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน ดังนี้
 
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน และสนับสนุนการเครือข่ายการประกอบอาชีพของ ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้
 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขป้องกันสุขภาพชุมชน การกีฬา
 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ด้านการจัดสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์อย่างเสมอภาค
 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดระเบียบชุมชน
 
ด้านการส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
ด้านการบริหารจัดการด้านการเกษตร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรีฯ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงในทุกระดับ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาคนให้มีความรู้
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาพื้นที่สีเขียวเชิงอนุรักษ์เพื่อการจัดการทรัพยากรฯ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

พัฒนาพื้นที่สีเขียวเชิงอนุรักษ์เพื่อการจัดการทรัพยากรฯ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10

วางท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างสะพาน

ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้า

ขุดลอกคู คลอง ส่งน้ำ ทิ้งน้ำเพื่อการระบายน้ำ

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมขยายระบบประปา

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

การบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาระบบบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และชุมชน

การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมด้านอาคารสถานที่ ฯลฯ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ : 036-815-038 โทรสาร : 036-815-038
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
จำนวนผู้เข้าชม 622,069 เริ่มนับ 21 ก.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10