กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1784 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 259 
  
 
 
 
ผลสำรวจพบ "สิงห์บุรี" สุขที่สุดในไทย [ 19 มี.ค. 2558 ]   
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " [ 20 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด1/2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด12/2557 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
รับรองรายงานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/ [ 6 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมา [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ด [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57 [ 6 ม.ค. 2558 ]   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 26พ.ย.57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 12ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 274 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 242 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 224 
 
4
 
 
อบต.ค่ายบางระจัน ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.ค่ายบางระจัน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ค่ายบางระจัน ขอเชิญร่วมงานโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการชาวบางน้ำเชี่ยวร่วมใจปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัต [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.บางน้ำเชี่ยว กำหนดการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงเข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทฯ [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.บ้านหม้อ โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ 5 ตำบลบ้านหม้อ [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.บางน้ำเชี่ยว การประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชนประจำปี 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 35 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกและกำจัดวัชพิช จำนวน 2 โครงการ [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.โพกรวม ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. 2/2558 [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 43 
อบต.โพธิ์ชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2558 [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.โพธิ์ชัย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร [ 24 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงเข้าร่วมพิธีสาบานตนอาสาสมัคร รุ่นที่ 127 [ 24 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมพนักงานประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 24 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 26 
ทต.บางน้ำเชี่ยว รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 [ 23 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 30 
อบต.โพทะเล พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557 [ 23 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 30 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็ญบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว691  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และมลรัฐฮาวาย ของสหรัฐอเมริกา สน.พส. มท 0810.4/ว686  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว674  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดการค้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว675  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-6) และสายอาชีพ (ปวช. 1-3) ทุกแห่ง จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. สน.กศ. มท 0893.2/ว676  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/5413-5444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว625  [ 31 มี.ค. 2558 ]
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว665  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สน.คท. มท 0808.3/ว1900  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว659  [ 30 มี.ค. 2558 ]
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว660  [ 30 มี.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
 
ปริญญาจังหวัดชัยนาทจำหน่ายซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1202  ตอบ 3  
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 222  ตอบ 0  
 
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบ (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.โพกรวม  กฎหมายน่ารู้ : การชำระหนี้ด้วยเหรียญกษาปณ์ (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ราคาป้ายจราจร ทางหลวงชนบท (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 มี.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ฉีดวัคซันฟรีอายุ20-50 (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ค่ะ (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.บางกระบือ  เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ( (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลแม่ลา (5 ก.พ. 2558)    อ่าน 81  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร (2 ก.พ. 2558)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.ท่างาม กรมพลศึกษา ชวนเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเขตภาคกลางอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาฟรี (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 67  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์ก (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 75  ตอบ 0   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0281098 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4