กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1563 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 89 
  
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา [ 28 ก.ค. 2557 ]     
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 17กค57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
การจัดอบรมโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจังหวัดสิงห์บุรี [ 25 ก.ค. 2557 ]   
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีง [ 23 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 10 ก.ค. 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินให้อปท 7กค57 [ 7 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 25มิย57 [ 7 ก.ค. 2557 ]   
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 24 มิ.ย. 2557 ]   
การสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.จว.สห.) [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ23มิย57 [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 4มิย57 [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 [ 19 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 19 มิถุนายน 2557 [ 19 มิ.ย. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 76 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 129 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 97 
 
4
 
 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่างาม ประกาศรับสมัครแรงงานท้องถิ่นอบต.ท่างาม [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแจง ประการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.บางน้ำเชี่ยว สอบราคาจ้างโครงการ โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ว่างจากถนนเดิมจรดแนวระบบป้องกันน [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.บางน้ำเชี่ยว สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ตามโครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.บางน้ำเชี่ยว เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.โพทะเล กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงเข้าร่วมโครงการพิธีมอบธงสัญลักษณ์ ครัวเรือนสีขาวไม่ย่ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.โพทะเล รูปโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระทุ่ม 15 สิงหา เชิญชม เชียร์และให้กำลังแก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ปี 2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ปี 57 [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.สระแจง การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Core Team) [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 26 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1311 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ส.ค. 2557 ]
การศึกษาวิจัยทบทวนภารกิจเพื่อการจัดตั้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว68  [ 1 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1297  [ 1 ส.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 1 ส.ค. 2557 ]
โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1302 [เอกสารแนบ]  [ 1 ส.ค. 2557 ]
การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.3/6215  [ 1 ส.ค. 2557 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1305  [ 31 ก.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สพบ. มท 0807.3/ว1246  [ 31 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
 
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 81  ตอบ 0  
กำลังใจ.. (7 พ.ค. 2556)    อ่าน 152  ตอบ 0  
 
อบต.ประศุก เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.สระแจง ขอหนังสือการบำบัดยาเสพติด (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 7948  ตอบ 18
ทต.บางน้ำเชี่ยว สอบถามตำแหน่งว่าง (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 254  ตอบ 4
อบต.โพธิ์ชัย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เว็บไซต์ "อบต.ท่างาม" อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 15787  ตอบ 84
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 2082  ตอบ 15
อบต.ท่างาม สนุก สนุกเกอร์ (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ (3 ก.ค. 2557)    อ่าน 90  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย โครงการอบรม : แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบค (2 ก.ค. 2557)    อ่าน 99  ตอบ 1
อบต.ค่ายบางระจัน เว็บไซต์ อบต.ค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ก.ค. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 2
อบต.โพธิ์ชัย ศุนย์รับเรื่องร้องเรียน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีเกษตรปลอม (1 ก.ค. 2557)    อ่าน 68  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๗๖๐/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดการทำลายหรือดำเนินการกับวัตถุอัน (18 มิ.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน ขอให้เจริญ เจริญ (13 มิ.ย. 2557)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน เอาใจช่วย (13 มิ.ย. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0217239 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4