กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1801 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 270 
  
 
 
 
รายละเอียดโครงการค่ายข้าวปี 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]     
ผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
ผลสำรวจพบ "สิงห์บุรี" สุขที่สุดในไทย [ 19 มี.ค. 2558 ]   
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " [ 20 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด1/2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด12/2557 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
รับรองรายงานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/ [ 6 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมา [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ด [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57 [ 6 ม.ค. 2558 ]   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 280 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 245 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 230 
 
4
 
 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2558 [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองกระทุ่ม ประมุูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อม [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าว/ผู้ติดตามไปรายงานตัวเพื่อขอทำบัต [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558 [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ไม้ดัด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสภากาแฟ [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หนองกระทุ่ม จำนวน 4 โคร [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาของ อบต.หนองกระทุ่ม [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.โพกรวม แบบฟอร์มตัวอย่างเสนอตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านหม้อ ย้อนยุควันวาน สุขสงกรานต์ ณ บ้านหม้อ [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำตาล โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ [ 18 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำตาล โครงการสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 18 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำตาล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ [ 18 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงได้จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ และสร้าง [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 62 
อบต.หนองกระทุ่ม รวมภาพหรรษา 16 เมษา ณ วัดหนองกระทุ่ม [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 27 
อบต.ไม้ดัด มอบอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 กค. มท 0803/ว816  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการ ของหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลว 20 เม.ย.2558 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯ สน.สส. มท 0891.4/ว810  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว813  [ 23 เม.ย. 2558 ]
การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว2171  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว670  [ 23 เม.ย. 2558 ]
 
ปริญญาจังหวัดชัยนาทจำหน่ายซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1231  ตอบ 3  
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 229  ตอบ 0  
 
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 9556  ตอบ 22
อบต.น้ำตาล  เว็บไซต์ อบต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 เม.ย. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การจัดหาครุภัณฑ์และรถยนต์ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ซักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อปท. (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.โพกรวม  การจำหน่ายพัสดุ.....ดำเนินการอย่างไร (7 เม.ย. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบ (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.โพกรวม  กฎหมายน่ารู้ : การชำระหนี้ด้วยเหรียญกษาปณ์ (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ราคาป้ายจราจร ทางหลวงชนบท (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 มี.ค. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ฉีดวัคซันฟรีอายุ20-50 (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ค่ะ (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 80  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.บางกระบือ  เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ( (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 51  ตอบ 0   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0286169 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4