กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1675 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 168 
  
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 17 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนัยส [ 17 พ.ย. 2557 ]   
ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษต [ 12 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา ก.ย.57 [ 11 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 3พย57 [ 10 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 10 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 30ตค57 [ 10 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30 ต.ค.57 [ 28 ต.ค. 2557 ]   
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุ [ 24 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 24 ตุุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]   
อบต.บ้านหม้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. (สถ.ศพด.2) [ 22 ต.ค. 2557 ]   
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหา [ 22 ต.ค. 2557 ]   
อบต.โพธิ์ชัย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน 9 ขวา (ตอน 2 [ 22 ต.ค. 2557 ]   
อบต.โพธิ์ชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.1 ต.โพธิ์ชัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 10ตค57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 151 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 187 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 150 
 
4
 
 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงเข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.สระแจง โครงการบ้านรักษาศีล ๕ [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.สระแจง โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 จุดโรงเรียนบ้านทุ่งว้า [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแจง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ คูที่ 6 หมู่ที่ 4 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแจง โครงการลงลูกรัง หินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5 และ หมู่ที่ 6 พร้อมปรั [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำบุญในวั [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.บ้านแป้ง ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านแป้ง [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง จังหวัดสิงห์บุรีกำหนดจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 20 [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.โพธิ์ชัย [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านแป้ง ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี 2558 [ 19 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันเอดส์โลก [ 18 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านแป้ง ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ประจำปี 2557 [ 17 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.สระแจง ขุดลอกคูส่งน้ำ - คูทิ้งน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลสระแจง [ 17 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805/ว2135  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.1/ว2129  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.มถ.  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว4065  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว2126  [ 18 พ.ย. 2557 ]
 
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 151  ตอบ 0  
กำลังใจ.. (7 พ.ค. 2556)    อ่าน 189  ตอบ 0  
 
อบต.ท่างาม พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดกำแพง (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 7656  ตอบ 66
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (16 พ.ย. 2557)    อ่าน 2453  ตอบ 21
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 57 (13 พ.ย. 2557)    อ่าน 169  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่ (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ประศุก  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 855  ตอบ 5
ทต.บางน้ำเชี่ยว  เว็บไซต์ ทต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 1798  ตอบ 7
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (14 ต.ค. 2557)    อ่าน 20383  ตอบ 15
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่อง อายุข้อมูลในการประมวลผลข้อมูล การประ (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 74  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเรื่อง กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมา (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 78  ตอบ 0
อบต.ท่างาม จุดเริ่มต้นและจุดจบ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 102  ตอบ 0
อบต.สระแจง สมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่างานประเภทไหนที่คุณต้องประสงค์ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 165  ตอบ 0
อบต.โพทะเล แนะนำกระบวนการง่ายๆในการหางาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 149  ตอบ 0   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0245884 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4