กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1584 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 101 
  
 
 
 
ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎ [ 27 ส.ค. 2557 ]     
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 19สค57 [ 26 ส.ค. 2557 ]     
รายงาน ขรก.ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ60ปี ในปีงปม2558 [ 22 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 1สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 4สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงแร่ 7สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา มิ.ย.-ก.ค.57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 7 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30ก.ค.57 [ 7 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา [ 1 ส.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา [ 28 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 17กค57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
การจัดอบรมโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจังหวัดสิงห์บุรี [ 25 ก.ค. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 94 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 141 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 105 
 
4
 
 
อบต.สระแจง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ชัย [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ชัย [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการรณรงค์แปรงฟันอย่างถูกวิธีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ชัย [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.โพธิ์ชัย การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โพธิ์ชัย ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ช้้น 5 ฯ หมูที่ 4 ตำบลท่างาม [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 34 จุด [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลท่างาม [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.โพทะเล ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตบรเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.โพทะเล ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธง [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.โพทะเล ประกาศสอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงเข้าร่วมประชุมสัมมนา [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.งิ้วราย องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.ท่างาม ซ้อมแผนการเตือนภัยและเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดสิงห์บุรี [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.ท่างาม โครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 18 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1428  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1409  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1426  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว48  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ สน.พส. มท 0810.2/ว1417  [ 25 ส.ค. 2557 ]
 
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 91  ตอบ 0  
กำลังใจ.. (7 พ.ค. 2556)    อ่าน 154  ตอบ 0  
 
ทต.บางน้ำเชี่ยว เดือนกรกฎาคมมีกำหนดการแจกเบี้ยเมื่อไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ (17 ส.ค. 2557)    อ่าน 70  ตอบ 2
อบต.สระแจง ผลการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 2158  ตอบ 17
อบต.โพธิ์ชัย ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.โพทะเล อบต เปิดรับสมัครงานแต่มีตัวอยู่แล้วและจะเปิดรับสมัครทำไม (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 519  ตอบ 3
อบต.โพทะเล สอบถามการเข้าเวรของ อบต.ต่างๆ (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 71  ตอบ 0
อบต.โพทะเล ทดสอบ (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 58  ตอบ 0
อบต.โพทะเล ช่วยบอก รองรังสัน หน่อยนะว่าอย่าเยอะมาก ถ้าคิดว่าใหญ่พอเดี๋ยวเจอกัน ที่เงียบเพรา (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 104  ตอบ 0
อบต.ประศุก เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.สระแจง ขอหนังสือการบำบัดยาเสพติด (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 8135  ตอบ 18
ทต.บางน้ำเชี่ยว สอบถามตำแหน่งว่าง (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 284  ตอบ 4
อบต.โพธิ์ชัย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เว็บไซต์ "อบต.ท่างาม" อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 16032  ตอบ 84
อบต.ท่างาม สนุก สนุกเกอร์ (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 81  ตอบ 0   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0222540 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4