กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1836 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 291 
  
 
 
 
รายละเอียดโครงการค่ายข้าวปี 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]   
ผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
ผลสำรวจพบ "สิงห์บุรี" สุขที่สุดในไทย [ 19 มี.ค. 2558 ]   
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " [ 20 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด1/2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด12/2557 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
รับรองรายงานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/ [ 6 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมา [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ด [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57 [ 6 ม.ค. 2558 ]   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 305 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 267 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 247 
 
4
 
 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงา [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่างาม ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแจง [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โพกรวม หลักฐานที่ใช้ในการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.โพกรวม ขั้นตอนและหลักฐานประกอบการขอเลขที่บ้านใหม่ [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.โพกรวม แจ้งผลการอนุมัติการขอก่อสร้างในพื้นที่ อบต.โพกรวม [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านแป้ง คู่มือรับรับจดทะเบียนพาณิชย์ [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.โพกรวม ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบร [ 18 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.ท่างาม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 15 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายเลียบคลอง L3 หมู่ที่ 7 ต.ท่าง [ 14 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายวัดท่าอิฐ หมู่ที่ 6,7 [ 14 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบ [ 14 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.โพธิ์ชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิืชัย เปิดทำการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 [ 12 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ก [ 12 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วงมะระ [ 12 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
 
ปริญญาจังหวัดชัยนาทจำหน่ายซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1266  ตอบ 3  
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 234  ตอบ 0  
 
อบต.ประศุก สมัครสมาชิกใหม่Gclubmax99 (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประศุก Gclub9Q โปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 9686  ตอบ 24
อบต.ประศุก โปรโมชั่นสมาชิกใหม่ 999 (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ท่างาม พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดกำแพง (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 8397  ตอบ 70
อบต.บางกระบือ  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต (18 พ.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประศุก สมาชิกใหม่ (15 พ.ค. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ประศุก  ยินดีต้อนเข้าสู่ (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ประศุก โปรโมชั่นสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.บ้านหม้อ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริ (9 พ.ค. 2558)    อ่าน 4959  ตอบ 32
อบต.ประศุก gclubmax99 Promotion สมาชิกใหม่ (7 พ.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ประศุก ยินดีต้อนเข้าสู่ Gclub9Q โปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (6 พ.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ประศุก โปรโมชั่นสมาชิกใหม่ (5 พ.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.น้ำตาล  เว็บไซต์ อบต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 เม.ย. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การจัดหาครุภัณฑ์และรถยนต์ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0292033 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4