กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1606 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 114 
  
 
 
 
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา ส.ค.57 [ 12 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 8 กันยายน 2557 [ 9 ก.ย. 2557 ]   
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 8 ก.ย. 2557 ]   
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 5 ก.ย. 2557 ]   
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2557 "รายได้ของ อปท. ในส่วนท [ 1 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   
ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎ [ 28 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 19สค57 [ 26 ส.ค. 2557 ]   
รายงาน ขรก.ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ60ปี ในปีงปม2558 [ 22 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 1สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 4สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงแร่ 7สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา มิ.ย.-ก.ค.57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 104 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 149 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 115 
 
4
 
 
อบต.บ้านแป้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ประกาศรับโอน ย้่าย พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแ [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน ของคณ [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประกาศเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมฯ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 29 
อบต.สระแจง อำเภอบางระจันเข้าตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง [ 11 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
อบต.โพธิ์ชัย การประชาคมเพื่อขยายเขตโรงสีโชคไพศาลถาวร [ 9 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการส่งเสริมประสบการณ์โดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 2557 [ 9 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 28 
อบต.สระแจง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำ [ 8 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชาสัมพันธ์ สายด่วน สปสช. [ 5 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 40 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง การออกใบอนุญาตประจำปี พ.ศ.2558 [ 5 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 44 
ทต.บางน้ำเชี่ยว กำหนดการรับมอบอาหารเสริม(นม) และยาบำรุงสำหรับเด็ก ภาวะน้ำหนักต่ำว่าเกณฑ์ อายุ 0- [ 5 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 37 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล่น อบต.หนองกระท [ 4 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.ท่างาม อบต.ท่างามได้เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นที่มีการบริหารจัดการที่ด [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.สระแจง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ- คูทิ้งน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลสระแจง [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.สระแจง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 34 
อบต.ค่ายบางระจัน ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 41 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
 
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 102  ตอบ 0  
กำลังใจ.. (7 พ.ค. 2556)    อ่าน 157  ตอบ 0  
 
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่อง อายุข้อมูลในการประมวลผลข้อมูล การประ (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเรื่อง กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมา (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่างาม จุดเริ่มต้นและจุดจบ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.สระแจง สมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่างานประเภทไหนที่คุณต้องประสงค์ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 124  ตอบ 0
อบต.โพทะเล แนะนำกระบวนการง่ายๆในการหางาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 92  ตอบ 0
อบต.ท่างาม หางานลําปางรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับประเภทงานที่คุณสนใจ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 146  ตอบ 0
อบต.บ้านแป้ง จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 153  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย  การผสมปุ๋ยจุลธาตุ ปุ๋ยพ่นทางใบ และปุ๋ยกล้วยไม้ 1401 (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 378  ตอบ 1
ทต.บางน้ำเชี่ยว เดือนกรกฎาคมมีกำหนดการแจกเบี้ยเมื่อไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ (17 ส.ค. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 2
อบต.สระแจง ผลการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 2219  ตอบ 17
อบต.โพธิ์ชัย ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.โพทะเล อบต เปิดรับสมัครงานแต่มีตัวอยู่แล้วและจะเปิดรับสมัครทำไม (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 538  ตอบ 3   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0227634 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4