กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1549 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 79 
  
 
 
 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 24 มิ.ย. 2557 ]   
การสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.จว.สห.) [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ23มิย57 [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 4มิย57 [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 [ 19 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 19 มิถุนายน 2557 [ 19 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 17 มิถุนายน 2557 [ 19 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที 10 มิถุนายน 2557 [ 11 มิ.ย. 2557 ]   
การสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.จว.สห.) [ 9 มิ.ย. 2557 ]   
การดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป (ศปป.จว.สห.) [ 8 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินป่าไม้-น้ำบาดาล27พค57 [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
กรอกข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก [ 4 มิ.ย. 2557 ]   
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ข.ย.1/ข.ย.4) [ 4 มิ.ย. 2557 ]   
การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการสร้างอาคารของ [ 30 พ.ค. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 69 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 119 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 87 
 
4
 
 
อบต.โพทะเล กิจกรรมรักถิ่นเกิด รู้รักสามัคคี "ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่วัดในเขตพื้นที่ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล กิจกรรมรักถิ่นเกิด รู้รักสามัคคี "ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่วัดในเขตพื้นที่ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแป้ง ประกาศแผนสามปี 58 - 60 [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านแป้ง ประกาศแผนยุทธศาสตร์ ปี 58 - 62 [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ค่ายบางระจัน โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปี 2557 [ 19 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.ค่ายบางระจัน กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน [ 19 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.โพทะเล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสง [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.โพทะเล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสง [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.โพทะเล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงน้ำดื่มหยอด [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแจง ภาพกิจกรรม โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประชาร่วมใจ รู้รักสามัคคี สืบสานประเพณีท้องถ [ 15 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.หนองกระทุ่ม ภาพข่าว งานเสริมบุญ ค้ำจุนพุทธศาสนา เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 31 
ทต.บางน้ำเชี่ยว เข้าร่วมกิจกรรม "รำลึกวีรชนค่ายบางระจัน" [ 15 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 60 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 50 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในเขตเ [ 15 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 40 
อบต.บ้านหม้อ โครงการถนอมสายตาประชาชนตำบลบ้านหม้อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557" สน.กศ. มท 0893.3/ว1212  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว1206  [ 18 ก.ค. 2557 ]
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1211  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศของ อปท. โดยคณะทำงานฯ (Core Team) ในด้านที่ 1 (ด้านการบริหารจัดการ) และด้านที่ 4 (ด้านการบริการสาธารณสุข) สน.มถ. มท 0892.4/ว1201 [ข้อเสนอแนะ ด้าน 1] [ข้อเสนอแนะ ด้าน 4]  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1209  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว19  [ 18 ก.ค. 2557 ]
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว12  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1200  [ 18 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1204  [ 17 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1203  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน สน.บถ. มท 0809.3/ว1891  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1202  [ 17 ก.ค. 2557 ]
งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นบางมาตราเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1890  [ 17 ก.ค. 2557 ]
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1156  [ 17 ก.ค. 2557 ]
 
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 80  ตอบ 0  
กำลังใจ.. (7 พ.ค. 2556)    อ่าน 151  ตอบ 0  
 
อบต.ท่างาม เว็บไซต์ "อบต.ท่างาม" อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 15574  ตอบ 84
ทต.บางน้ำเชี่ยว สอบถามตำแหน่งว่าง (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 239  ตอบ 3
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 2052  ตอบ 15
อบต.ท่างาม สนุก สนุกเกอร์ (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ (3 ก.ค. 2557)    อ่าน 81  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย โครงการอบรม : แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบค (2 ก.ค. 2557)    อ่าน 90  ตอบ 1
อบต.ค่ายบางระจัน เว็บไซต์ อบต.ค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ก.ค. 2557)    อ่าน 69  ตอบ 2
อบต.โพธิ์ชัย ศุนย์รับเรื่องร้องเรียน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีเกษตรปลอม (1 ก.ค. 2557)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๗๖๐/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดการทำลายหรือดำเนินการกับวัตถุอัน (18 มิ.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน ขอให้เจริญ เจริญ (13 มิ.ย. 2557)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน เอาใจช่วย (13 มิ.ย. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.บางน้ำเชี่ยว เดือนกรกฎาคมมีกำหนดการแจกเบี้ยเมื่อไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ (11 มิ.ย. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 1
อบต.ค่ายบางระจัน ขอสนับสนุนนายกสุรินทร์ โคกเทียน (9 มิ.ย. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจ (6 มิ.ย. 2557)    อ่าน 2237  ตอบ 1
อบต.ท่างาม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (5 มิ.ย. 2557)    อ่าน 86  ตอบ 0   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0215120 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4