กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1763 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 248 
  
 
 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " [ 20 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด1/2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด12/2557 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
รับรองรายงานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/ [ 6 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมา [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ด [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57 [ 6 ม.ค. 2558 ]   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 26พ.ย.57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 12ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 17ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 225 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 238 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 207 
 
4
 
 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมประชาคมตามโครงการ อบต.สระแจง สัญจร [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระทุ่ม รับสมัครเด็กเล็ก เข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม ปีการศึกษา 2558 [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมพนักงานประจำเดือน [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.โพทะเล พิธีบวงสรวงงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน ปู่ทองแก้ว ณ.วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี หมู่ที่ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.โพทะเล โครงการเวทีประชาคมระดับตำบลโพทะเล สรุปแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.โพทะเล โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การจัดทำแผนพ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระทุ่ม ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม งามเลิศล้ำตามวิถี ประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่างาม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 10 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่างาม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 8 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุร [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสระแจ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงพ่นหมอกควัน [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมสภาฯประจำเดือน [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.สระแจง ท้องถิ้นจังหวัดสิงห์บุรีเข้าตรวจผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.โพทะเล โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การจัดทำแผนพ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.โพทะเล โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การจัดทำแผนพ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 16 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว449  [ 3 มี.ค. 2558 ]
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว448  [ 3 มี.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว447  [ 3 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/3606  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว436  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว375  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการยรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว3  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
 
ปริญญาจังหวัดชัยนาทจำหน่ายซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1176  ตอบ 3  
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 218  ตอบ 0  
 
อบต.ท่างาม ฉีดวัคซันฟรีอายุ20-50 (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ค่ะ (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.บางกระบือ  เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ( (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลแม่ลา (5 ก.พ. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร (2 ก.พ. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ท่างาม กรมพลศึกษา ชวนเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเขตภาคกลางอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาฟรี (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์ก (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้อง (5 ม.ค. 2558)    อ่าน 61  ตอบ 0
อบต.พักทัน ปริญญาจังหวัดชัยนาทจำหน่ายซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1176  ตอบ 3
อบต.ท่างาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา (24 ธ.ค. 2557)    อ่าน 80  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาท (23 ธ.ค. 2557)    อ่าน 596  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ไม่เห็นมีใครมาโพสไรเลย (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1115  ตอบ 9   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0274302 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4