กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1729 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 223 
  
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57 [ 6 ม.ค. 2558 ]   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 26พ.ย.57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 12ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 17ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุ [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา พ.ย.57 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.อินทร์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ประกาศปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกงฝั่งใต้ ตำบลต้นโพธิ์ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแล [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อร [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 190 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 222 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 184 
 
4
 
 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 58 (อบต.หนองกระทุ่ม) [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงทำ 5 ส. ประจำเดือน [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.บ้านหม้อ กิจกรรมวันเด็ก อบต.บ้านหม้อ [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านหม้อ อบต.บ้านหม้อ เชิญชวนยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพ และส่งเ [ 19 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ค่ายบางระจัน ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 [ 16 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 45 
ทต.บางน้ำเชี่ยว เชิญร่วมประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2558 [ 16 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 50 
อบต.ท่างาม ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่ [ 15 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 26 
อบต.ประศุก ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 14 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 28 
อบต.โพทะเล โครงการพัฒนาบุลากรทางการศึกษาของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณประจำปี [ 14 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 35 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมพนักงานประจำเดือน มกราคม 2558 [ 14 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.โพทะเล โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลโพทะเล ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อ [ 13 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 34 
อบต.โพทะเล โครงการจัดระบบการบริการสาธารณะ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชน"ตำ [ 13 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 24 
อบต.โพทะเล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน [ 13 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองกระทุ่ม ภาพความสนุกสนานในงานวันเด็ก ต.หนองกระทุ่ม ประจำปี 2558 [ 13 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 34 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว1  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สน.บถ. มท 0809.9/ว37  [ 23 ม.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว2  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว145  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว144  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประรเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว479  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว137  [ 22 ม.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 4/1 - 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว140 [รายชื่อ]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว135  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1/2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว132  [ 22 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/1249-1324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว131  [ 22 ม.ค. 2558 ]
การส่งคืนอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว123  [ 21 ม.ค. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ผ่าน website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ.  [ 21 ม.ค. 2558 ]
 
ปริญญาจังหวัดชัยนาทจำหน่ายซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1114  ตอบ 3  
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 205  ตอบ 0  
 
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์ก (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้อง (5 ม.ค. 2558)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.พักทัน ปริญญาจังหวัดชัยนาทจำหน่ายซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1114  ตอบ 3
อบต.ท่างาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา (24 ธ.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาท (23 ธ.ค. 2557)    อ่าน 576  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ไม่เห็นมีใครมาโพสไรเลย (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1103  ตอบ 9
อบต.หนองกระทุ่ม ...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 3278  ตอบ 5
ทต.บางน้ำเชี่ยว ถามช่องทางการติดต่อ ทต.บางน้ำเชี่ยว (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (1 ธ.ค. 2557)    อ่าน 9040  ตอบ 20
อบต.ท่างาม พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดกำแพง (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 7945  ตอบ 66
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (16 พ.ย. 2557)    อ่าน 2590  ตอบ 21
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 57 (13 พ.ย. 2557)    อ่าน 204  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่ (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 69  ตอบ 0   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0264001 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4