กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1586 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 103 
  
 
 
 
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2557 "รายได้ของ อปท. ในส่วนท [ 1 ก.ย. 2557 ]     
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 1 ก.ย. 2557 ]     
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]     
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]     
ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎ [ 28 ส.ค. 2557 ]     
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 19สค57 [ 26 ส.ค. 2557 ]   
รายงาน ขรก.ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ60ปี ในปีงปม2558 [ 22 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 1สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 4สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงแร่ 7สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา มิ.ย.-ก.ค.57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 7 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30ก.ค.57 [ 7 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 98 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 144 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
 
4
 
 
อบต.ค่ายบางระจัน ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงาน [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ไม้ดัด --อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-- [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.ไม้ดัด --อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-- [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมหัวหน้าส่วนราชการ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมสภาสิ้นเดือน [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่างาม คสช.พบประชาชน [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ชัย [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ชัย [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการรณรงค์แปรงฟันอย่างถูกวิธีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ชัย [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.โพธิ์ชัย การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โพธิ์ชัย ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ช้้น 5 ฯ หมูที่ 4 ตำบลท่างาม [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 34 จุด [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
 
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 92  ตอบ 0  
กำลังใจ.. (7 พ.ค. 2556)    อ่าน 154  ตอบ 0  
 
อบต.ท่างาม หางานลําปางรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับประเภทงานที่คุณสนใจ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ้านแป้ง จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย  การผสมปุ๋ยจุลธาตุ ปุ๋ยพ่นทางใบ และปุ๋ยกล้วยไม้ 1401 (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 361  ตอบ 1
ทต.บางน้ำเชี่ยว เดือนกรกฎาคมมีกำหนดการแจกเบี้ยเมื่อไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ (17 ส.ค. 2557)    อ่าน 73  ตอบ 2
อบต.สระแจง ผลการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 2171  ตอบ 17
อบต.โพธิ์ชัย ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.โพทะเล อบต เปิดรับสมัครงานแต่มีตัวอยู่แล้วและจะเปิดรับสมัครทำไม (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 522  ตอบ 3
อบต.โพทะเล สอบถามการเข้าเวรของ อบต.ต่างๆ (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.โพทะเล ทดสอบ (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 63  ตอบ 0
อบต.โพทะเล ช่วยบอก รองรังสัน หน่อยนะว่าอย่าเยอะมาก ถ้าคิดว่าใหญ่พอเดี๋ยวเจอกัน ที่เงียบเพรา (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 112  ตอบ 0
อบต.ประศุก เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.สระแจง ขอหนังสือการบำบัดยาเสพติด (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0223519 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4