กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1677 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 169 
  
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 17 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนัยส [ 17 พ.ย. 2557 ]   
ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษต [ 12 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา ก.ย.57 [ 11 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 3พย57 [ 10 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 10 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 30ตค57 [ 10 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30 ต.ค.57 [ 28 ต.ค. 2557 ]   
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุ [ 24 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 24 ตุุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]   
อบต.บ้านหม้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. (สถ.ศพด.2) [ 22 ต.ค. 2557 ]   
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหา [ 22 ต.ค. 2557 ]   
อบต.โพธิ์ชัย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน 9 ขวา (ตอน 2 [ 22 ต.ค. 2557 ]   
อบต.โพธิ์ชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.1 ต.โพธิ์ชัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 10ตค57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 151 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 187 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 150 
 
4
 
 
อบต.สระแจง [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระทุ่ม ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ของ ศพด.อบต.หนองกระทุ่ม [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.สระแจง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงเข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.สระแจง โครงการบ้านรักษาศีล ๕ [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.สระแจง โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 จุดโรงเรียนบ้านทุ่งว้า [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ คูที่ 6 หมู่ที่ 4 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง โครงการลงลูกรัง หินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5 และ หมู่ที่ 6 พร้อมปรั [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำบุญในวั [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.บ้านแป้ง ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านแป้ง [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สระแจง จังหวัดสิงห์บุรีกำหนดจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 20 [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.โพธิ์ชัย [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.บ้านแป้ง ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี 2558 [ 19 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2159  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การอบรมสัมมนาปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว2158  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2137  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122  [ 24 พ.ย. 2557 ]
 
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 151  ตอบ 0  
กำลังใจ.. (7 พ.ค. 2556)    อ่าน 189  ตอบ 0  
 
อบต.ท่างาม พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดกำแพง (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 7669  ตอบ 66
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (16 พ.ย. 2557)    อ่าน 2459  ตอบ 21
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 57 (13 พ.ย. 2557)    อ่าน 172  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่ (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ประศุก  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 861  ตอบ 5
ทต.บางน้ำเชี่ยว  เว็บไซต์ ทต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 1804  ตอบ 7
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (14 ต.ค. 2557)    อ่าน 20415  ตอบ 15
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 86  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่อง อายุข้อมูลในการประมวลผลข้อมูล การประ (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 74  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเรื่อง กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมา (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 79  ตอบ 0
อบต.ท่างาม จุดเริ่มต้นและจุดจบ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 106  ตอบ 0
อบต.สระแจง สมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่างานประเภทไหนที่คุณต้องประสงค์ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 166  ตอบ 0
อบต.โพทะเล แนะนำกระบวนการง่ายๆในการหางาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 150  ตอบ 0   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0246569 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4